Regulamin Świadczenia Usług – obowiązuje do 15.09.2016

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG§1 Wstęp: 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki świadczenia usług przez firmę Formica Procreo SP. Z o.o., właściciela serwisu internetowego http://www.Migiem24.pl
 2. Użyte">http://www.Migiem24.pl">http://www.Migiem24.pl... w tym regulaminie określenia oznaczają:


02-593 Warszawa; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dl a m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000183205, REGON 015633140.3. Każdorazowe zalogowanie się na Stronie internetowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, Polityki prywatności oraz Cennika.


4. Każdorazowe zamówienie Usługi na Stronie internetowej jest równoznaczne z akceptacją warunków świadczenia Usługi, zawartych w dokumencie lub dokumentach (w postaci Regulaminów, Ogólnych Warunków świadczenia Usług, Ogólnych Warunków Spedycyjnych, Przewodnikach po usługach i innych) opisujących zasady świadczenia usług przez Operatora logistycznego, którego Usługa została wybrana. Aktualna treść tych dokumentów jest publicznie dostępna na stronach internetowych należących do Operatorów logistycznych.


5. Dla potrzeb tego Regulaminu wszędzie, gdzie w powyższych dokumentach Operatorów logistycznych mowa o nadawcy lub zleceniodawcy rozumiemy przez to Klienta opisanego w §1 pkt. 2.


§2 Rejestracja, dostęp i korzystanie ze Strony internetowej. 1. Dostęp do Usług jest możliwy tylko dla Klientów. Aby zostać Klientem należy się zarejestrować na Stronie internetowej.
 2. Migiem24.pl ma prawo do zablokowania lub usunięcia konta zarejestrowanego Klienta, z ważnej przyczyny uzasadnionej naruszeniem przez Klienta zasad opisanych w niniejszym regulaminie, jak również z powodu podejmowania przez Klienta działań narażających Migiem24.pl na szkodę.
 3. Klient zobowiązuje się zachować w tajemnicy nadany przy rejestracji unikatowy login i hasło oraz nie udostępniać go osobom trzecim. W przypadku podejrzenia, że wiedzę o treści loginu i hasła mogła nabyć osoba trzecia, Klient ma obowiązek zmiany hasła i powiadomienia o tym fakcie niezwłocznie Migiem24.pl.
 4. Wszelkie Usługi zlecone po zalogowaniu przez Klienta unikatowym loginem i hasłem uważa się za zamówione przez Klienta.
 5. Klient nie może uchylać się od jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Migiem24.pl (w tym od zapłaty za Zleconą Usługę) w przypadku kiedy do Zlecenia Usługi dojdzie z wykorzystaniem przydzielonego Klientowi unikatowego loginu oraz hasła.
 6. Wszystkie dokumenty niezbędne do poprawnej realizacji Usług generowane oraz udostępniane są Klientowi w formie elektronicznej do wydruku na Stronie internetowej.


§3 Realizacja Usług. 1. Migiem24.pl poprzez stronę internetową pośredniczy w zlecaniu przez Klienta Usługi u Operatora Logistycznego.
 2. Jedyną możliwością zlecania takiej Usługi jest wypełnienie formularza „Nowe zlecenie” na Stronie internetowej oraz wydrukowanie wygenerowanego w ten sposób Listu przewozowego. Ręczne wypełnienie Listu przewozowego będzie skutkowało naliczeniem standardowej opłaty za Usługę zgodnie z cennikiem Operatora logistycznego.
 3. Klient zobowiązuje się do rzetelnego i zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza „Nowe zlecenie” – w szczególności zawartości, wymiarów oraz wagi przesyłki. Podanie nieprawidłowych danych może spowodować odmówienie odbioru przesyłki przez kuriera, naliczeniem opłat zgodnych ze stanem faktycznym oraz naliczeniem kary umownej zgodnie z Cennikiem.
 4. Klient zobowiązuje się do starannego zapakowania i zabezpieczenia Przesyłki w taki sposób, aby uniemożliwić uszkodzenie własnej przesyłki oraz innych przesyłek przewożonych przez Operatora logistycznego. Wytyczne dotyczące pakowania są dostępne w Bazie Wiedzy Migiem24.pl, dostępnej na stronie www.
 5. Klient zobowiązuje się iż, Przesyłka nie będzie zawierała przedmiotów zabronionych, wymienionych w dokumentach o jakich mowa w § 1 pkt. 4 niniejszego Regulaminu. W przypadku naruszenia przedmiotowego obowiązku, Klient ponosi wszelką oraz wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje przedmiotowego naruszenia.
 6. Klient powiadomi Odbiorcę o planowanej Przesyłce, a także o konieczności zapewnienia odpowiednich środków, niezbędnych do odbioru Przesyłki.
 7. Klient poinformuje Odbiorcę, że w przypadku ubytku lub uszkodzenia doręczanej Przesyłki zobowiązany jest on do bezzwłocznego sporządzenia protokołu szkody w obecności przedstawiciela Operatora Logistycznego.
 8. Klient przyjmuje do wiadomości, że każdy Operator logistyczny może mieć własne, szczegółowe wytyczne dotyczące pakowania przesyłek, które będą obowiązywać przy rozpatrywaniu ewentualnej reklamacji i zobowiązuje się je przestrzegać.
 9. W przypadku nadania Przesyłki za pobraniem (COD), Migiem24.pl zobowiązuje się przekazać Klientowi sumę pobrania na rachunek wskazany przez Klienta, nie później niż w ciągu 3 dni od otrzymania stosownej wpłaty od Operatora logistycznego.
 10. Zwrot przesyłki, której doręczenie nie jest możliwe podlega opłacie zgodnej z Cennikiem.§4 Odpowiedzialność stron 1. Przekazanie Zlecenia do Operatora logistycznego nie gwarantuje jego przyjęcia do realizacji. W takim wypadku Migiem24.pl będzie współpracować z Klientem, aby wyjaśnić przyczynę, z powodu której Zlecenie nie zostało przyjęte do realizacji.
 2. Migiem24.pl dołoży wszelkich starań, aby przekazać Zlecenie do Operatora logistycznego, jednakże nie ponosi względem Klienta jakiejkolwiek odpowiedzialności (w tym odpowiedzialności za utracone korzyści) wynikającą z braku możliwości przekazania przedmiotowego Zlecenia – w tym z powodu braku możliwości korzystania ze Strony internetowej.
 3. Klient przyjmuje do wiadomości, że Migiem24.pl nie ma wpływu na jakość Usług świadczonych przez Operatorów logistycznych (w szczególności na utratę, uszkodzenie, zwrot lub opóźnienie Przesyłki).
 4. Migiem24.pl nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli utrata, ubytek, uszkodzenie, opóźnienie lub zwrot Przesyłki powstały z przyczyn:
  a) występujących po stronie Klienta lub Odbiorcy Przesyłki;
  b) nie wywołanych winą Migiem24.pl;
  c) z właściwości towaru;
  d) wskutek siły wyższej;
  e) nadania pod nazwą niezgodną z rzeczywistością, nieścisłą lub niedostateczną
  rzeczy wyłączonych z przewozu lub przyjmowanych do przewozu na warunkach
  szczególnych albo niezachowania przez Klienta tych warunków,
  f) braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania rzeczy, narażonych w tych
  warunkach na szkodę wskutek ich naturalnych właściwości,
  g) szczególnej podatności rzeczy na szkodę wskutek wad lub naturalnych właściwości,
  h) ładowania, rozmieszczenia lub wyładowywania rzeczy przez Klienta lub Odbiorcę,
  i) przewozu przesyłek, które zgodnie z przepisami lub umową powinny być dozorowane,
  jeżeli szkoda wynikła z przyczyn, którym miał zapobiec dozorca.
 5. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się na cesję ewentualnych roszczeń wnoszonych przez Operatora logistycznego, jeżeli roszczenia te powstały z powodu uszkodzenia innych przesyłek przez Przesyłkę Klienta, wskutek przewożenia materiałów zakazanych, niestarannego zapakowania lub zabezpieczenia Przesyłki.


§5 Ustalenie stanu przesyłki i postępowanie reklamacyjne 1. Ustalenia stanu przesyłki dokonuje się protokolarnie w czasie przewozu lub po jego zakończeniu w celu określenia zakresu szkody, jeżeli nastąpiło naruszenie stanu przesyłki.
 2. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, ustala się niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.
 3. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, ustala się stan przesyłki na żądanie Odbiorcy zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.
 4. Protokół podpisują osoby uczestniczące w ustaleniu stanu przesyłki.
 5. Protokół ustalenia stanu przesyłki powinien zawierać w szczególności informacje dotyczące:
  a) pierwotnego stanu przesyłki i wartości przesyłki wynikającej z zapisów w dokumencie przewozowym;
  b) rodzaju naruszeń stanu przesyłki, pojemnika transportowego lub środka transportowego;
  c) rozmiarów naruszenia, w tym ubytków ilości, masy lub objętości przesyłki;
  d) przypuszczalnego czasu i miejsca, w którym nastąpiło naruszenie stanu przesyłki;
  e) przypuszczalnych przyczyn naruszenia stanu przesyłki;
  f) innych okoliczności, w jakich nastąpiło naruszenie stanu przesyłki.
 6. Klient może złożyć do przewoźnika reklamację z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.
 7. Reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania Usługi przez Przewoźnika należy składać elektronicznie na adres reklamacje@migiem24.pl. W przypadku Przewoźnika K-ex, reklamację należy składać bezpośrednio na adres e-mail edyta.dominiak@k-ex.pl
 8. Reklamację składa się w formie pisemnej.
 9. Reklamacja powinna zawierać:
  a) datę sporządzenia reklamacji;
  b) dane Operatora Logistycznego;
  c) imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) Klienta składającego reklamację;
  d) tytuł oraz uzasadnienie reklamacji;
  e) kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego);
  f) wykaz załączonych dokumentów;
  g) podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.
 10. Do reklamacji powinny być dołączone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia, oryginały dokumentów dotyczących Zlecenia Usługi (w szczególności list przewozowy , dokumenty potwierdzające przyjęcie do przewozu rzeczy innych niż przesyłka) oraz potwierdzone kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia;
 11. Reklamacja zostanie niezwłocznie przekazana Operatorowi logistycznemu, a o wynikach postępowania reklamacyjnego Klient zostanie powiadomiony natychmiast po uzyskaniu odpowiedzi od Operatora logistycznego.
 12. Migiem24.pl jest odpowiedzialna za prawidłowe przekazanie reklamacji do Operatora logistycznego.
 13. Maksymalny termin przekazania reklamacji do Operatora logistycznego to 3 dni robocze licząc od dnia otrzymania pisemnej reklamacji od Klienta
 14. Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji to 30 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia przez Migiem24 przekazania reklamacji do przewoźnika.
 15. Reklamacje dotyczące działania Strony internetowej i systemu przekazywania Zleceń należy składać w formie elektronicznej na adres reklamacje@migiem24.pl.§6 Ceny Usług i warunki płatności 1. Za wszystkie zrealizowane Usługi Migiem24.pl naliczy opłaty, zgodnie z obowiązującym w momencie złożenia zlecenia Cennikiem.
 2. Wszystkie ceny przedstawione na Stronie internetowej, oprócz Cennika dostępnego po zalogowaniu w Panelu klienta, stanowią jedynie zaproszenie do negocjacji zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Jedynym obowiązującym Klienta cennikiem jest Cennik opisany w §1 pkt. 2. Jeżeli dana usługa nie jest wyszczególniona w Cenniku, Klienta obowiązuje cennik Operatora logistycznego opublikowany na jego stronie www. Te strony to http://www.ups.com/, http://dhl.pl/, http://dpd.com.pl/, http://fedex.pl, http://k-ex.pl/, http://siodemka.pl/, odpowiednio dla UPS Polska Sp. z o.o., DHL Express (Poland) Sp. z o.o., DPD Polska Sp. z o.o., Fedex Express Polska Sp. z o.o., K-EX Sp. z o.o. Siódemka SA., Poczta Polska S.A.
 4. Migiem24.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika bez podania przyczyny, wprowadzania nowych i usuwania starych Usług, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
 5. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 249, poz. 1661)
 6. Migiem24.pl oświadcza, że jest zarejestrowana jako czynny płatnik podatku VAT.
 7. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że w wyjątkowych przypadkach za niektóre usługi dodatkowe (m. in. dopłata do paczki nietypowej, za dostarczenie w strefie rozszerzonej),opłata może zostać naliczona po wykonaniu usługi i zobowiązuje się dopłacić różnicę na wezwanie Migiem24.pl


§7 Ustawowe prawo zastawu 1. Serwisowi Migiem24.pl przysługuje prawo zastawu na Przesyłce w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających ze Zlecenia Usługi.
 2. Prawo zastawu może być wykonywane, dopóki przesyłka znajduje się w dyspozycji Migiem24.pl, Operatora logistycznego, u osoby która ją dzierży w jego imieniu, albo dopóki może nią rozporządzać na podstawie dokumentów.§8 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Prywatności podlegają zapisom ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (w tym przepisom wykonawczym do przedmiotowych ustaw).
 2. Wszelkie sprawy sporne strony będą próbowały załatwić na drodze polubownej, w przypadku braku porozumienia, sprawy będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).


POLITYKA PRYWATNOŚCI
§1 Wstęp

1.Polityka prywatności Formica Procreo Sp. Z o.o. określa zasady wykorzystywania informacji zebranych od lub dostarczonych przez Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej http://www.migiem24.pl


2.Użyte w Polityce Prywatności określenia oznaczają:

3.Kontynuowanie używania Strony internetowej oznacza akceptację przepisów Migiem24.pl dotyczących Polityki prywatności.


4.Rozumiemy jak ważne są dla naszego Klienta jego dane, dlatego naszą podstawową zasadą jest zachowanie poufności wszelkich zbieranych danych z wyjątkiem przypadków, gdy ich ujawnienie będzie wymagane przy realizacji Usługi, przez prawo lub związane z nielegalnym lub niewłaściwym użyciem Usług.

5.Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych w myśl ustawy z dnia 29 Sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych jest Formica Procreo Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-593), ul. Józefa i Jana Rostafińskich 4. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień Regulaminu Świadczenia Usług oraz niniejszej Polityki Prywatności dostępnych na stronie www.migiem24.pl, jak również w celach marketingu własnego. Każdy ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dane są udostępnione dobrowolnie, ale są warunkiem wykonania zamówionej usługi.


§2 Technologie wykorzystywane na Stronie internetowe
1.Proces rejestracji, logowania, składania zleceń oraz płatności on-line jest realizowany przez Klienta przy użyciu bezpiecznego protokołu SSL (standard przesyłania danych w sieci, w którym transmisja jest szyfrowana), a tożsamość strony Migiem24.pl jest potwierdzona za pomocą certyfikatu podpisanego przez instytucję zaufania publicznego.
2.Migiem24.pl prowadzi rejestr adresów IP komputerów łączących się ze Stroną internetową. Dane te są wykorzystywane do rozpoznawania skąd pochodzą zlecenia, zapewnienia skutecznego zabezpieczenia strony oraz tworzenia statystyk.
3.Strona internetowa należąca do Migiem24.pl wykorzystuje pliki "cookies" w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony oraz do podnoszenia jakości usług. Zawartość plików "cookies" nie pozwala na identyfikacje użytkownika i nie przetwarzane lub przechowywane są w nich dane osobowe.
4.Pliki "cookies" nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu użytkownika. Pliki "cookies" mogą ułatwić poruszanie się po Stronie internetowej poprzez zapamiętywanie preferencji użytkownika.
5.W ustawieniach przeglądarki internetowej można ustawić odmowę na przyjmowanie "cookies", jednakże pewne funkcje Strony internetowej mogą wymagać akceptacji "cookies".
3 Realizacja Usług
1.Migiem24.pl będzie przekazywać dane zebrane w trakcie składania Zlecenia (w tym osoby kontaktowe, adresy, telefony, zarówno nadawcy jak i odbiorcy) Operatorom logistycznym i innym podmiotom w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Usługi. Operator logistyczny może kontaktować się telefonicznie pod przekazane numery w celu dokończenia realizacji Usługi. Te dane będą również przechowywane na serwerach Migiem24.pl w celach reklamacyjnych oraz dla wygody użytkownika.
2.Migiem24.pl nie bierze odpowiedzialności za poufność informacji, które są wydrukowane i umieszczone w widocznych miejscach na paczkach lub listach.
3.Klient przyjmuje do wiadomości, że Operator logistyczny może mieć swoje serwery poza terytorium Polski i Europy, a ustawodawstwo jego kraju może nie gwarantować takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak ustawodawstwo Polski.
4.Strona internetowa zawiera książkę adresową, w której Klient może zapisywać nazwiska i adresy osób i firm do których często wysyła Przesyłki. Te dane są własnością Klienta, a Migiem24.pl nie przetwarza i nie korzysta z tych danych w żadnym celu. Migiem24.pl zapewnia poufność tych danych przez odpowiednie zabezpieczenie serwerów. Dostęp do tych danych jest możliwy tylko przez szyfrowane połączenie, po zalogowaniu unikalnym loginem i hasłem Klienta. Klient nie ma obowiązku korzystania z książki adresowej.
§4 Zgoda na otrzymywanie wiadomości email</strong>
1.Migiem24.pl przy rejestracji na Stronie internetowej pyta Klientów, czy może wysyłać drogą elektroniczną informacje o produktach, usługach oraz ofertach specjalnych od Migiem24.pl oraz od swoich partnerów. Klient w każdym momencie może daną zgodę cofnąć całkowicie lub częściowo w swoim profilu po zalogowaniu do systemu.
</p><p>2.Pomimo cofnięcia zgody na używanie adresu email w celach marketingowych Migiem24.pl może nadal wysyłać pewne wiadomości do Klienta, które zostały zamówione przez niego (np. statusy przesyłek, elektroniczne obrazy faktur) lub dotyczą systemów, usług, produktów, dokumentów, a ze swej natury wymagają wysłania powiadomienia.
§5 Przeglądanie, modyfikacja i usuwanie danych
1.W dowolnym momencie Klient ma prawo przeglądać lub modyfikować swoje dane w Panelu klienta - zakładka "Ustawienia konta".
2.Na każde żądanie Klienta będącego osobą fizyczną Migiem24.pl usunie jego dane ze zbioru danych osobowych.
§6 Postanowienia końcowe
1.Wszelkie kwestie nieuregulowane w niniejszej Polityce Prywatności i Regulaminie podlegają zapisom Kodeksu Cywilnego.
2.Wszelkie sprawy sporne strony będą próbowały załatwić na drodze polubownej, w przypadku braku porozumienia, sprawy będzie rozstrzygać sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.