REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MIGIEM24 DLA KONSUMENTÓW

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MIGIEM24 DLA KONSUMENTÓW

§1

Definicje

 1. Użyte w tym Regulaminie określenia oznaczają:

Migiem24

Formica Procreo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa; wpisana do przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000183205, REGON 015633140, NIP 1132461425,
e-mail: bok@migiem24.pl, nr telefonu kontaktowego: 22 125 49 99;

Cena za Usługę

cena Usługi przesyłki wynikająca z wyceny dokonanej na podstawie Cennika, a w przypadku gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie jej wysokości - sposób, w jaki będzie ona obliczana;

Cennik

cennik Usługi przesyłki dostępny w Serwisie dla zalogowanych Klientów w "Panelu klienta" w zakładce "Mój Cennik";

Klient

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która dokonała skutecznej rejestracji w Serwisie;

Konsument

osoba fizyczna dokonująca z migiem24 jako przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Konto Klienta

miejsce udostępnione na serwerze, utworzone w wyniku rejestracji Klienta w Serwisie, pozwalające na zawieranie przez Klienta z migiem24 umów których przedmiotem są Usługi Przesyłki. Umożliwia ono również m.in. podgląd złożonych Zleceń, zapoznanie się z regulaminami, Cennikiem, Bazą Wiedzy w zakładce Pomoc;

kurier

przedstawiciele Operatora logistycznego, którzy w ramach realizacji Usługi przesyłki, odbierają Przesyłkę od Nadawcy lub Klienta oraz doręczają Przesyłkę do Odbiorcy

Międzynarodowe przepisy prawa

wiążące Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe, dotyczące świadczenia Usług pocztowych i Usług przewozu (w tym Konwencja Montrealska, Konwencja Warszawska, Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), wiążące regulaminy Światowego Związku Pocztowego;

Nadawca

podmiot, którego dane jako nadawcy Przesyłki zostały podane formularzu nadania Przesyłki;

Odbiorca

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, do której w związku z zamówieniem Usługi przesyłki przez Klienta adresowana jest Przesyłka, upoważniona przez Klienta do odbioru Przesyłki

Operator logistyczny

przedsiębiorca stale i zawodowo trudniący się przewozem rzeczy w transporcie krajowym i międzynarodowym świadczący usługi przewozowe i pocztowe lub spedycyjne, których zlecenie następuje za pomocą Serwisu, Operatorami są:

- DPD Polska Sp. z o. o. (Dynamic Parcel Distribution) z siedzibą w Warszawie, 02-274 Warszawa, ul. Mineralna 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000028368, NIP: 526-020-41-10, Regon 012026421, kapitał zakładowy - 228.604.000 zł (zwane dalej: DPD),

- UPS Polska Sp. z o. o. (United Parcel Service) z siedzibą w Warszawie, 01-222 Warszawa, ul. Prądzyńskiego 1/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000036680, NIP: 522-10-04-200, Regon 10771280, kapitał zakładowy – 5.027.000 zł, (zwane dalej: UPS),

- K-EX Sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach, 25-528 Kielce, ul. Zagnańska 61, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez w Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000326471, NIP: 959-18-56-995, Regon 260287537, kapitał zakładowy – 1.100.000 zł (zwane dalej: K-EX),

- FedEx Express Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-526 Warszawa, ul. Krucza 16/22, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037973, numer NIP 526-10-05-306, numer REGON 010612250, kapitał zakładowy – 1.000.000 zł, (zwana dalej: FedEx),

- Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334972, NIP 525-000-73-13, REGON 010684960, kapitał zakładowy – 774.100.000 zł (zwana dalej: Poczta Polska),

- InPost Paczkomaty Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, 30-624 Kraków, ul. Malborska 130, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez w Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000255841, NIP: 679-31-08-059, Regon 120246484, kapitał zakładowy – 11.550.000 zł (zwana dalej: InPost),

- TNT WORLDWIDE (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Annopol 19, 03-236 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357766, NIP 634-27-50-606, kapitał zakładowy 164.990.000,00 zł (zwana dalej: TNT),

- DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-823), przy ul. Osmańskiej 2 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047237, REGON 012005407, NIP 5270022391, kapitał zakładowy 21.892.500 zł (zwana dalej: DHL).

- Bertelsmann Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007209, REGON 011073542, NIP 5270203276, kapitał zakładowy 35.000.000 zł (zwana dalej: Bertelsmann),

- Dazumi Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Niemcewicza 7/9/185, 02-022 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000293234, REGON 141176020, NIP 5213461265, kapitał zakładowy 50.000 zł;

Prawo pocztowe

Ustawa z dnia 12 czerwca 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. 2012 poz. 1529);

Prawo przewozowe

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. 2012, poz. 1173 ze zm.);

Przesyłka

Przesyłka pocztowa lub Przesyłka towarowa będąca przedmiotem Usługi przesyłki;

Przesyłka kurierska

przesyłka rejestrowana zawierająca korespondencję lub paczka pocztowa w rozumieniu Prawa pocztowego, przyjmowana, sortowana, przemieszczania i doręczana w sposób łącznie zapewniający:

a) bezpośredni odbiór przesyłki od nadawcy,

b) śledzenie przesyłki od momentu nadania do doręczenia,

c) doręczenie przesyłki w gwarantowanym terminie określonym w Regulaminie migiem24 lub umową zawartą z Klientem,

d) doręczenie przesyłki w gwarantowanym terminie określonym w Regulaminie migiem24 lub umowie zawartej z Klientem,

e) doręczenie przesyłki bezpośrednio do rąk adresata lub osoby uprawnionej do odbioru,

f) uzyskanie pokwitowania odbioru przesyłki w formie pisemnej lub elektronicznej;

Przesyłka pocztowa

rzecz opatrzoną oznaczeniem Odbiorcy i adresem, przedłożoną do przyjęcia lub przyjętą przez migiem24 w celu przemieszczenia i doręczenia Odbiorcy;

Przesyłka towarowa

Rzeczy przyjęte do przewozu na podstawie jednego Listu Przewozowego, Przesyłki towarowej nie stanowi Przesyłka pocztowa będąca przedmiotem Usługi pocztowej w rozumieniu Prawa pocztowego

Regulamin

oznacza niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi jego zmianami;

Regulamin ŚUDEiPP

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną wraz z Polityką Prywatności ustanowiony przez migiem24 dla usługodawców korzystających z Serwisu, określający rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, tryb zakładania Konta Klienta w Serwisie, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczeniu usług drogą elektroniczną, politykę prywatności oraz tryb postępowania reklamacyjnego

Regulamin Operatora logistycznego

właściwy dla poszczególnych Operatorów logistycznych regulamin dostępny pod adresem https://www.dpd.com.pl/, http://www.ups.com/, http://k-ex.pl/, http://fedex.com/p/l, http://poczta-polska.pl/, https://twoj.inpost.pl, http://www.tnt.com/express/pl/, http://dhl.pl/, odpowiednio dla DPD, UPS, K-EX, Fedex, Poczta Polska, InPost, TNT, DHL

Serwis

oznacza system stron www udostępniony na serwerze internetowym pod adresem www.migiem24.pl stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami;

Strony

migiem24 i Klient;

świadczenie usługi drogą elektroniczną

wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – prawo telekomunikacyjne;

Umowa

Umowa świadczenia usług pocztowych lub przewozowych zawierana przez Klienta z migiem24 przy pomocy Serwisu, która będzie wykonywana przy pomocy wybranego przez Klienta Operatora logistycznego;

Umowa zawarta na odległość

umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

Uprawniony

Odbiorca, Nadawca lub podmiot uiszczający opłatę za Usługę przesyłki, zgodnie z Regulaminem Operatora logistycznego;

Usługa (Usługi) przesyłki

Usługa pocztowa lub Usługa przewozowa;

Usługa pocztowa

usługa polegająca na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu, przewozie i doręczaniu Przesyłek pocztowych na podstawie Prawa pocztowego realizowana przez migiem24 przy pomocy wybranego przez Klienta Operatora logistycznego na podstawie Regulaminu migiem24 oraz zgodnie z Regulaminem Operatora logistycznego;

Usługa przewozowa

usługa polegająca na przyjmowaniu, przewozie i doręczeniu Przesyłek niebędących przesyłkami pocztowymi na podstawie Prawa pocztowego realizowana przez migiem24 przy pomocy wybranego przez Klienta Operatora logistycznego na podstawie Regulaminu migiem24, zgodnie z Regulaminem Operatora logistycznego;

Zlecenie

zamówienia wykonania Usługi przesyłki zlecone poprzez skutecznie wypełniony formularz w Serwisie, zakończony wygenerowaniem listu przewozowego, potrzebnego do prawidłowego wykonania usługi Operatora logistycznego dostępnej w Serwisie.

§ 2

Ogólne warunki świadczenia Usług przesyłki

§3

Zawieranie umów

 1. Zawarcie Umowy jest możliwe po uprzednim zalogowaniu się do Serwisu na Konto Klienta. Zasady rejestracji Klientów określa Regulamin ŚUDEiPP.

1) ubezpieczenie,

2) pobranie (opłata przy doręczeniu, COD),

3) zwrot dokumentów,

4) dostawy w sobotę,

5) dostawy w określonych godzinach.

 1. Wybierając usługi dodatkowe, podczas wypełniania formularza, Klient zobowiązany jest do rzetelnego i zgodnego ze stanem faktycznym podania informacji dotyczących:

1) w przypadku ubezpieczenia: kwoty ubezpieczenia,

2) w przypadku pobrania: kwoty pobrania.

§4

Rozwiązanie i odstąpienie od Umowy

 1. Rozwiązanie Umowy przez migiem24 jest możliwe w przypadku:
 1. Migiem24 odmawia zawarcia Umowy lub może odstąpić od Umowy, jeżeli:
 1. Migiem24 może odmówić zawarcia Umowy jeżeli Przesyłka nie spełnia określonych przez migiem24 warunków wymaganych do zawarcia Umowy.
 2. Migiem24 może odstąpić od Umowy, jeżeli Przesyłka nie spełnia warunków określonych w Umowie.
 3. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 4. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy, konieczne jest przesłanie jednoznacznej informacji o odstąpieniu na adres siedziby migiem24 (Formica Procreo Sp. z o.o. ul. Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa) lub drogą mailowa na adres: bok@migiem24.pl o przykładowej treści: „Formica Procreo Sp. z o.o., ul. Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa, Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy świadczenia następujących usług: Numer listu przewozowego; Data zawarcia umowy; Imię i nazwisko konsumenta; numer PESEL konsumenta; Adres konsumenta; Data; Podpis (wymagany tylko w przypadku korespondencji pocztą)”.

§ 5

Nadanie i odbiór Przesyłki

a) nie nadają się do przewozu środkami transportowymi,

b) spowodowałoby naruszenie przepisów określających warunki wykonywania przewozów drogowych, przepisów określających warunki pracy kierowców, przepisów ruchu drogowego lub przepisów o drogach publicznych,

§ 6

Ceny Usług i warunki płatności

 1. Migiem24 świadczy Usługi przesyłki odpłatnie.
 2. Płatność Ceny za Usługę może być dokonywania w systemie prepaid.
 3. System prepaid oparty jest na zasadzie przedpłaty za świadczone Usługi.
 4. Za wszystkie zrealizowane Usługi przesyłki migiem24 naliczy opłaty, zgodnie z wyceną dokonaną na podstawie obowiązującego w momencie złożenia Zlecenia Cennika. Przed złożeniem Zlecenia Klient jest zobowiązany do zapoznania się i akceptacji aktualnego Cennika. Wycena ze zdania pierwszego wyświetlana jest Klientowi w Serwisie w zależności od parametrów wskazanych przez Klienta podczas wypełnienia formularza.
 5. Jeżeli dana usługa nie jest wyszczególniona w Cenniku, Klienta obowiązuje cennik Operatora logistycznego opublikowany na jego stronie www. Te strony to https://www.dpd.com.pl/, http://www.ups.com/, http://k-ex.pl/, http://fedex.com/pl/, http://poczta-polska.pl/, https://twoj.inpost.pl, http://www.tnt.com/express/pl/ http://dhl.pl/.
 6. W przypadku gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości ceny Usługi przesyłki, Klient jest informowany o sposobie, w jaki będą ona obliczana.
 7. Migiem24 zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika bez podania przyczyny, wprowadzania nowych i usuwania starych usług, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Jednakże zmiany Cennika mają zastosowanie tylko do zleceń Usług przesyłki złożonych po opublikowaniu nowego Cennika.
 8. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
 9. Migiem24 oświadcza, że jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku VAT.
 10. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że w przypadku podania nieprawdziwych danych lub parametrów Przesyłki lub zlecenia Usługi nieobjętej Cennikiem, opłata zostanie naliczona po wykonaniu Usługi przesyłki. Klient zobowiązuje się dopłacić różnicę na wezwanie migiem24. Opłata będzie naliczona według Cennika obowiązującego w momencie złożenia Zlecenia lub dla usług nieujętych w Cenniku wg. Cennika Operatora logistycznego, o którym mowa w ust. 6.

§7

Odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie Usługi przesyłki

1) nadania pod nazwą niezgodną z rzeczywistością, nieścisłą lub niedostateczną rzeczy wyłączonych z przewozu (w tym wskazanych w § 5 ust. 7) lub przyjmowanych do przewozu na warunkach szczególnych albo niezachowania przez Klienta lub Nadawcę tych warunków;

2) braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania rzeczy, narażonych w tych warunkach na szkodę wskutek ich naturalnych właściwości;

3) szczególnej podatności rzeczy na szkodę wskutek wad lub naturalnych właściwości;

4) ładowania, rozmieszczenia lub wyładowywania rzeczy przez Klienta, Nadawcę lub Odbiorcę;

5) przewozu Przesyłek, które zgodnie z przepisami lub Umową powinny być dozorowane, jeżeli szkoda wynikła z przyczyn, którym miał zapobiec dozorca.

1) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego;

2) zaniechano takiego stwierdzenia z winy migiem24 lub Operatora logistycznego;

3) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa migiem24 lub operatora logistycznego;

4) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć Odbiorca stwierdził po przyjęciu Przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

5) być dozorowane, jeżeli szkoda wynikła z przyczyn, którym miał zapobiec dozorca.

1) ceny wskazanej w rachunku dostawcy lub sprzedawcy albo

2) ceny wynikającej z cennika obowiązującego w dniu nadania Przesyłki do przewozu bądź

3) wartości rzeczy tego samego rodzaju i gatunku w miejscu i czasie ich nadania.

8.W razie niemożności ustalenia wysokości odszkodowania w sposób określony w ust. 7, wysokość tę ustala rzeczoznawca.

9.W razie utraty Przesyłki z deklarowaną wartością należy się odszkodowanie w wysokości deklarowanej, a w razie ubytku - w odpowiedniej części, chyba że migiem24 udowodni, że wartość deklarowana przewyższa wartość ustaloną w sposób określony w ust. 7.

10.W razie uszkodzenia Przesyłki odszkodowanie ustala się w wysokości odpowiadającej procentowemu zmniejszeniu się wartości.

11.Wysokość odszkodowania, o którym mowa w ust. 10, nie może jednak przewyższać kwoty odszkodowania przysługującego za:

1) utratę całej Przesyłki, jeżeli doznała ona obniżenia wartości wskutek uszkodzenia;

2) ubytek tej części Przesyłki, która doznała obniżenia wartości wskutek uszkodzenia.

12.Oprócz odszkodowań określonych w ust. 9-11 migiem24 jest obowiązane zwrócić przewoźne i inne koszty związane z przewozem Przesyłki:

1) w razie utraty - w pełnej wysokości;

2) w razie ubytku - w odpowiedniej części;

3) w razie uszkodzenia - w wysokości odpowiadającej procentowi obniżenia wartości Przesyłki wskutek uszkodzenia.

13.Jeżeli wskutek zwłoki w przewozie powstała szkoda inna niż w Przesyłce, migiem24 jest obowiązany do zapłacenia odszkodowania do wysokości podwójnej kwoty przewoźnego.

14.Jeżeli wskutek zwłoki w przewozie powstała również szkoda w Przesyłce, odszkodowanie ustalone według przepisów ust 10-11 przysługuje niezależnie od odszkodowania określonego w ust. 13.

15.Odszkodowanie za szkody spowodowane utratą, niewykorzystaniem lub nienależytym wykorzystaniem przez migiem24 dokumentów oddanych mu przez Nadawcę lub Klienta nie może przewyższać wysokości poniesionych strat.

16.Przewidziane w ustawie ograniczenia wysokości odszkodowania nie mają zastosowania, jeżeli szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa migiem24.

§8

Postępowanie reklamacyjne

4)protokół podpisują osoby uczestniczące w ustaleniu stanu Przesyłki. Jeżeli Uprawniony nie zgadza się z treścią protokołu, może zamieścić w nim zastrzeżenie z uzasadnieniem; w razie odmowy podpisania protokołu przez uprawnionego, migiem24 lub Operator logistyczny stwierdza w nim fakt i przyczyny odmowy. Uprawniony otrzymuje bezpłatnie egzemplarz protokołu;

5)jeżeli ustalenia protokolarne, podjęte na żądanie uprawnionego, nie wykażą szkody w przesyłce albo wykażą jedynie szkodę stwierdzoną już uprzednio przez migiem24 lub Operatora logistycznego, uprawniony ponosi opłaty określone w Cennik. W przypadku gdy Cennik nie zawiera opłat ze zdania poprzedniego zastosowanie ma Cennik Operatora logistycznego wybranego podczas składania Zlecenia;

6)w razie trudności w ustaleniu danych dotyczących czasu, rodzaju, rozmiarów lub przyczyny szkody, dane te określa rzeczoznawca powołany przez migiem24 lub Operatora logistycznego w porozumieniu z uprawnionym. Koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy podnoszone na zasadach wynikających z pkt 5;

7)formę sporządzenia protokołu ustala Operator logistyczny, wybrany przez Klienta podczas składania Zlecenia Przesyłki. Informacja na temat sporządzenia protokołu dostępna jest w Bazie Wiedzy w zakładce Pomoc po zalogowaniu do Serwisu.

 1. Reklamację z ust. 2 w przypadku Usług przesyłki wykonywanych przy pomocy następujących Operatorów logistycznych: DPD Polska Sp. z o. o. (Dynamic Parcel Distribution), K-EX Sp. z o. o., DHL Express (Poland) Sp. z o.o. można przesłać także bezpośrednio do danego Operatora logistycznego. Procedury reklamacyjne Operatora logistycznego, wybranego do realizacji Usługi Przesyłki dostępne są po zalogowaniu w Serwisie w zakładce „Pomoc”.

1) datę sporządzenia reklamacji;

2) nazwę i adres siedziby migiem24 i Operatora logistycznego;

3) imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację;

4) tytuł oraz uzasadnienie reklamacji;

5) kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego);

6) wykaz załączonych dokumentów;

7) podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji (nie dotyczy reklamacji składanych drogą elektroniczną).

9.Jeżeli wniesiona reklamacja nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 4-5, migiem24 lub Operator logistyczny wzywa reklamującego, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Wówczas za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania przez migiem24 lub Operatora logistycznego uzupełnionej reklamacji.

10.Odpowiedź migiem24 na reklamację powinna zawierać:

1) nazwę i adres siedziby migiem24 i Operatora logistycznego;

2) informację o uznaniu bądź nieuznaniu reklamacji;

3) uzasadnienie merytoryczne ze wskazaniem podstawy prawnej nieuznania reklamacji (w całości lub części);

4) w przypadku przyznania odszkodowania - uznaną kwotę odszkodowania oraz informację o terminie i sposobie jej wypłaty;

5) w przypadku zwrotu należności - określenie wysokości kwoty oraz informację o terminie i sposobie jej wypłaty;

6) pouczenie o prawie odwołania do właściwego miejscowo sądu;

7) podpis uprawnionej osoby (nie dotyczy reklamacji składanych elektronicznie).

§9

Ustawowe prawo zastawu

 1. Migiem24 przysługuje prawo zastawu na Przesyłce w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających ze Zlecenia Usługi.
 2. Prawo zastawu może być wykonywane, dopóki Przesyłka znajduje się w dyspozycji migiem24, Operatora logistycznego, u osoby która ją dzierży w jego imieniu, albo dopóki może nią rozporządzać na podstawie dokumentów.

§ 10

Indywidualne porozumienia

1) gwarantowanego terminu,

2) godziny granicznej,

3) sposobu opakowania i zabezpieczenia Przesyłek,

4) wymogów związanych z usługami dodatkowymi i sposobem ich realizacji,

5) trybu składania reklamacji,

6) postępowania z przesyłkami niedoręczonymi i zwrotnymi.

§11

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniany za pośrednictwem Serwisu w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. W szczególności tekst niniejszego Regulaminu może być zapisany na dysku i wydrukowany. Regulamin jest dostępny również w siedzibie migiem24 (Formica Procreo Sp. z o.o., ul. Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa).
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych, w tym wykorzystania informacji zebranych od lub dostarczonych przez Klienta za pośrednictwem Serwisu oraz politykę prywatności określa Regulamin ŚUDEiPP. Postanowienia Regulaminu ŚUDEiPP dotyczące przetwarzania danych osobowych stosuje się również do danych osobowych przekazanych przez Klientów w sposób inny niż za pośrednictwem Serwisu.
 3. Migiem24 zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. O treści zmian Regulaminu, o których mowa poprzednim zdaniu, migiem24 poinformuje poprzez umieszczenie na stronie Serwisu migiem24 wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych,. Dodatkowo Klienci zostaną powiadomieni przez migiem24 o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany przez Klienta na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian
 4. W przypadku gdy Klient nie akceptuje zmian Regulaminu, obowiązany jest powiadomić o tym fakcie migiem24 w terminie 14 dni od poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak zgody na zmianę Regulaminu równoznaczne jest z rozwiązaniem umów zawartych przez Strony za pomocą Serwisu ze skutkiem na dzień wejścia w życie zmian Regulaminu,
 5. Do umów dotyczących Usług przesyłki zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w chwili zawarcia danej Umowy.
 6. Prawem właściwym do rozwiązywania sporów, wynikających w związku z wykonywaniem przez migiem24 Usług przesyłki jest prawo polskie, zaś sądem właściwym do ich rozstrzygania jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd polski
 7. Wszelkie kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Prywatności podlegają zapisom ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (w tym przepisom wykonawczym do przedmiotowych ustaw), w przypadku zaś Usług w obrocie zagranicznym stosuje się przepisy ww. ustaw, jeżeli międzynarodowe przepisy nie stanowią inaczej.
 8. Niniejszy Regulamin nie dotyczy Konsumentów w zakresie, w jakim mógłby naruszać lub ograniczać ich prawa i ochronę konsumencką - ukształtowane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym stanowić niedozwolone klauzule umowne.
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.09.2016 jednakże nie wcześniej niż po upływie 14 dni do daty jego udostępnienia Klientom w sposób wskazany w ust. 3.